Half life cd key: halflife

This is CD Key CS versions, including CS 1.1 key, CS 1.3 key & CS 1.6 key. Please select the key và enter the correct version of Counter Strike offline.

Bạn đang xem: Half life cd key: halflife


Counter Strike versions such as CS 1.1, CS 1.6 still have sầu a lot of players beside Valve"s CS: GO. Although these are high age games, many gamers still choose khổng lồ compete with each other.

Xem thêm: Batman Arkham Knight Cấu Hình, Batman: Arkham Knight Công Bố Cấu Hình Pc

Besides having to lớn find the CS command, when you first download và install Counter Strike versions such as CS 1.1, CS 1.3, CS 1.6 và some other CS versions, the game will probably require you to enter cd key cs lớn clichồng. anime game. Then you can play, and not all installation files have sầu cd key cs for you to open và get the key. So you should take a look at cd key cs for CS 1.1, CS 1.3 and CS 1.6 below.

List of CD Key CS 1.1

*

CD Key CS 1.1 (1): 0966-03476-0963CD Key CS 1.1 (2): 1937-99330-9051CD Key CS 1.1 (3): 7309-62086-8196CD Key CS 1.1 (4): 6074-04515-9134CD Key CS 1.1 (5): 9826-24855-1489CD Key CS 1.1 (6): 1916-92007-8440

List of CD Key CS 1.3

*

CD Key CS 1.3 (1): 0551-23164-7100CD Key CS 1.3 (2): 3875-64086-6284CD Key CS 1.3 (3): 0363-84688-5444CD Key CS 1.3 (4): 9816-71795-6477CD Key CS 1.3 (5): 7277-15859-9540CD Key CS 1.3 (6): 6839-28641-6442CD Key CS 1.3 (7): 0949-40207-6398CD Key CS 1.3 (8): 2432-93174-4325CD Key CS 1.3 (9): 2516-92122-1581CD Key CS 1.3 (10): 2861-42782-7424CD Key CS 1.3 (11): 2952-42207-5580CD Key CS 1.3 (12): 0363-84688-5444

List of CD Key CS 1.6

The key type of CS 1.6 is different from the key type in CS 1.1 và CS 1.3, the key of CS 1.6 has both alphanumeric form, looks more confusing, but in return, the key will be quite a lot.

*

Key code CS 1.6 - 1: 57lnv-p7pz6-cj2ys-qbzvi-eqna3Key code CS 1.6 - 2: 556ma-mreg8-c2ibs-azqwr-3mj93Key code CS 1.6 - 3: 5rp2e-eph3k-br3lg-kmgte-fn8pyKey code CS 1.6 - 4: 54xmw-jdayg-vl7cr-eemgn-mcsklKey code CS 1.6 - 5: 58t28-8cd5d-hklbs-f8x9d-qbrwmKey code CS 1.6 - 6: 5zbmc-rcg7b-bf4fq-kklgl-6j76r Key code CS 1.6 - 7: 54 amy-483ke-cmrms-ibbr3-avt89Key code CS 1.6 - 8: 57e2a-n53x2-vq3wr-d2tap-q3et2Key code CS 1.6 - 9: 548pv-kwjvm-mvhnq-lxftg-ealz4 Key code CS 1.6 - 10: 5yxmv-4l6vd-wsf2r-crc9k-6j3emKey Code CS 1.6 - 11: 59nnm-kmq39-ws4mq-v4k3c-3lf44Key code CS 1.6 - 12: 5z8n2-sjgs5-lifds-5itrj-6yzzxKey code CS 1.6 - 13: 5yv2l-ayx3r-wgtbt-etsvd-mwmmlKey code CS 1.6 - 14: 5yhmg-gend8-vym8s-3tk2z-37rkdKey code CS 1.6 - 15: 5rp2e-eph3k-br3lg-kmgte-fn8pyKey code CS 1.6 - 16: 5zb2b-9wc2j-wrd7q-yiqp3-6ptfsKey code CS 1.6 - 17: 5y9n7-zi8h2-ykf6r-kvcqd-ecp9iKey code CS 1.6 - 18: 5z62e-79jdv-79nam-zgve6-arbwyKey code CS 1.6 - 19: 5z62e-mtxqz-z32iy-nw2zl-a3c4qKey Code CS 1.6 - 20: 5zn2f-c6ntt-zpbwp-l2dwq-y4b49Key code CS 1.6 - 21: 59dnn-6whiv-487zq-cqph9-qksme